Przemysłu

Meblarstwo

Date

Cztery wskazówki, jak wdrożyć krojownię Przemysłu 4.0

Branża produkcji mebli jest w okresie gwałtownej przemiany, będącej częściowo wynikiem nowych technologii, ale także zmieniających się wymagań klientów.

Four tips on how to implement an Industry 4.0 cutting room

Skrócił się okres użytkowania mebli przez konsumentów, którzy oczekują nieustannie nowych wzorów i modeli mebli. Ponadto rośnie zapotrzebowanie na dostosowanie i personalizację, co skutkuje bardziej złożonym procesem produkcyjnym.

Producenci mebli zwracają się ku cyfrowym krojowniom, wyposażonym w technologie Przemysłu 4.0, w celu osiągnięcia szybkości, wydajności i elastyczności wymaganych do sprostania tym wyzwaniom. Jednak realizacja procesów ręcznych i wprowadzenie technologii cyfrowej wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Co ważne, kluczowe jest zrozumienie, że transformacja cyfrowa to nie jedynie gra technologiczna – wymaga znacznego przygotowania i planowania w całej organizacji. Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym czynnikom sukcesu wdrażania krojowni Przemysłu 4.0. 

 

Strategiczne zaangażowanie w całej firmie

Jeśli chodzi o wdrożenie technologiczne, jego najważniejszy element nadal stanowią ludzie. Zmiany następują od góry, więc przed rozpoczęciem projektu krojowni Przemysłu 4.0 ważne jest, aby firma zyskała zaangażowanie ze strony kierownictwa wyższego szczebla. Wewnętrzni eksperci mogą zapewnić odpowiednie zasoby dla projektu i nakierować zespoły na ​​cele końcowe.

Nieodzowna jest ciągła komunikacja. Pracownicy muszą zrozumieć wizję projektu i co to oznacza zarówno dla nich, jak i dla przedsiębiorstwa jako całości. Mogą mieć pytania. Czy ich praca się zmieni? Czy digitalizacja pozwoli im skupić się na zadaniach o wysokiej wartości? Obowiązkiem liderów projektu wyższego szczebla jest klarowne i przejrzyste przekazywanie tych informacji na wszystkich etapach procesu. Powinni również wyraźnie określić okres rozruchu, w którym pracownicy stopniowo przechodzą na nowe rozwiązanie ze starego systemu, obejmującego ręczne sposoby pracy. Aby odnieść sukces, wszystkie osoby zaangażowane w projekt muszą podążać w tym samym kierunku.

 

Dokumentacja procesów

Jednym z pierwszych etapów wdrażania procesu transformacji cyfrowej powinien być audyt i udokumentowanie istniejących procesów. Daje to przedsiębiorstwom jasny obraz obecnych operacji i możliwość optymalizacji procesów lub ich wyeliminowania, jeśli zostaną uznane za przestarzałe. Nawet niewielkie zmiany mogą przełożyć się na istotne różnice w wydajności. Jest to sprawdzone podejście, w którym krojownia nie jest postrzegana jako monolit funkcjonalny, a specjaliści od planowania zaczynają dostrzegać odrębne części składowe. Po udokumentowaniu procesów można je usprawnić, powielić i przenieść do nowego systemu. Jednak wiele firm nie ma przejrzystej dokumentacji podstawowych funkcji. Praktyczna może okazać się współpraca z partnerem, ponieważ zapewni zewnętrzną ocenę i pomoże przedsiębiorstwu osiągnąć bardziej usystematyzowane i spójne podejście i wdrożenia.

Ważne jest również scentralizowanie i usystematyzowanie kluczowych danych. Projektując cyfrowe przepływy pracy, trzeba mieć możliwość korzystania z danych ze wszystkich części organizacji, ponieważ pozwoli to zmaksymalizować wydajność i zapewnić płynne procesy. Posiadanie informacji w różnych systemach lub działach może spowodować efekt silosu, który należy przezwyciężyć. Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) lub inne systemy informatyczne można wykorzystać do integracji danych z całej firmy i ich udostępnienia. 

Brak pojedynczej platformy operacyjnej w połączeniu z brakiem standaryzacji procesów może doprowadzić do opóźnień projektu lub stworzenia niezintegrowanych systemów, które nie zapewnią obiecanej poprawy wydajności. 

 

Rozważenie podejścia modułowego 

Cyfrowa transformacja może stanowić wyzwanie dla wielu firm. Zmiany na dużą skalę mogą wymagać znacznych inwestycji i wiązać się z koniecznością zmiany platformy lub zakłóceń w działaniu. W obliczu takiego scenariusza wiele projektów nie zostaje zrealizowanych. Możliwe jest jednak podejście modułowe, w którym digitalizacja jest przeprowadzana etapami. Automatyzacja niektórych procesów na wczesnym etapie może skutkować natychmiastowym wzrostem wydajności, co zwiększy tempo i pewność siebie przy realizacji projektu. Podejście to pozwala również na stopniowe szkolenie personelu, w miarę postępów projektu. Zamiast uczyć się wszystkiego od razu, personel może opanować obsługę jednej funkcji lub przepływu pracy przed przejściem do następnego etapu. 

 

Mierzenie postępów za pomocą wskaźników KPI

Jak kiedyś stwierdził Peter Drucker, znany myśliciel i ekspert ds. zarządzania: „Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tego poprawić”. Aby upewnić się, że nowe systemy zapewniają obiecane ulepszenia, ważne jest stosowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Jednak według sondażu przeprowadzonego przez firmę Gartner prawie połowa dyrektorów generalnych nie ma danych na temat transformacji cyfrowej. 

Wskaźniki KPI powinny zostać zdefiniowane na początku procesu i powinny być łatwe do zmierzenia, a nie nadmiernie złożone, gdyż inaczej stają się trudne do zarządzania, a ich wartość jest ograniczona. Wszystkie osoby zaangażowane w projekt powinny być w stanie zrozumieć stosowane wskaźniki. W przypadku produkcji mebli przykładowe wskaźniki KPI mogą obejmować skrócenie czasu realizacji lub zwiększenie zdolności produkcyjnych. Alternatywą może być wykorzystanie materiałów lub inne ważne wskaźniki, takie jak poziom satysfakcji klientów. Posiadanie wskaźników operacyjnych KPI dla każdego procesu umożliwi kierownictwu szybkie zrozumienie problemu i jego rozwiązanie. Każdy wskaźnik KPI powinien być również powiązany z konkretnym wynikiem biznesowym. Uzyskanie odpowiednich wskaźników transformacji pomoże poprawić wskaźniki sukcesu projektu i pozwoli firmom opisać ten sukces kluczowym interesariuszom lub inwestorom. 

Przedstawione porady stanowią dobry punkt wyjścia do wdrażania z sukcesem koncepcji Przemysłu 4.0.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasz e-przewodnik: Czynniki sukcesu we wdrażaniu krojowni zgodnej z koncepcją Przemysłu 4.0